هر آنچه برای خود می پسندیم برای همسرمان نیز می پسندیم؟؟

در ادامه بحث زن ها چه کسی را می پسندند و همچنین تعارض بین گفتار و کردار خاطره ای را در اینجا نقل می کنم.

در محل کار یکی از دوستان بودم

دوست من مشغول گفتگو با یکی از مشتریان خانم بود و در حال راضی کردن مشتری برای پرداخت بدهی به شرکت بود.

ایشان برای راضی کردن مشتری به پرداخت هر چه سریعتر بدهی کمی شوخی را چاشنی صحبت جدی اش کرده بود و با خانم مشتری مشغول بحث بودند.

لازم به ذکر است که خانم ایشان هم در محل شرکت حضور داشته و شاهد گفتگوی ایشان بودند.

پس از خداحافظی خانم برافروخته و ناراحت همسر را به اتاقی برد و در مورد نحوه صحبتش با مشتری خانم به شدت اعتراض کرد و گفتند که این سبک صحبت با یک خانم غریبه را به هیچ وجه نمی پسندد.

دوست ما هر چه توضیح داد که هدف من فقط ترغیب مشتری به بازپرداخت هر چه سریعتر بدهی اش بوده و نیت دیگری نداشته ام و اگر کمی شوخی کردم بخاطر این بود که جو صحبت از حالت خشک بیرون بیاید.

حال سوال اینجاست خانمی که تحمل ندارد همسرش با تلفن برای چند ثانیه با خانم دیگری کمی بذله گویی کند و ارتباط اجتماعی برقرار کند آن هم برای وصول بدهی ، چطور خود در یک جمع ، مشغول شوخی و خنده با مردی میشود که شوخ طبعی می کند و با خانم ها ارتباط برقرار می کند؟

/ 0 نظر / 8 بازدید