شک ، آفتی ویران کننده

همیشه اختلافات بزرگ و در نتیجه جدایی ها از سوءتفاهم ها و اختلافات کوچک نشأت می گیرد.

یکی از جرقه های شکل گیری اختلافات از "شک" بوجود می آید.

"ایمان به یکدیگر" در زندگی به عنوان ستون محکم به شمار می رود. تا زمانی که زوجین به یکدیگر ایمان قلبی داشته باشند حتی اگر شخصی به عمد قصد بد گویی یکی را نزد دیگری هم داشته باشد نتیجه ای نخواهد گرفت. حال آنکه اگر به هر علتی کوچکترین شک به دل یکی از دو طرف بیاید آنگاه است که با کوچکترین رفتار طرف مقابل کوهی از افکار ناپسند در ذهن شخص شکل می گیرد.

فرض کنید در خانه ای تلفن یکی از زوجین زنگ خورده و شماره ناشناسی بر آن ظاهر می شود. بعد از چند زنگ تلفن قطع می شود. اگر اعتماد و ایمان بین این دو نفر حاکم باشد فرض می شود که تماس گیرنده اشتباه شماره گرفته و بعد از چند ثانیه متوجه اشتباهش شده است و تماس را قطع نموده اما اگر کوچکترین شکی یک از زوجین به هم داشته باشند همین تماس ساده و بی اهمیت باعث بروز مجادله گردیده و طرف متهم به مخفی کاری و پنهان کاری می شود.

و موارد مشابه به در زندگی روزمره به وفور قابل مشاهده می باشد.

راه های شناخت و رسیدن به ایمان در بحث های آینده به تفصیل بیان خواهد شد.

/ 0 نظر / 12 بازدید